ORG. home nieuws wet en regelgeving wedstrijdregels evenementen scorelijst download shop contact

Welkom bij DAR
ORGANISATIE

 

 

 
 

 

VOORWOORD


Onze vereniging heeft gekozen om de privacy van leden te waarborgen op openbare communicatie middelen, doormiddel van nicknames (een "zelf gekozen" bijnaam) te gebruiken.

Zo ook onze website bestaat uit nicknames.

 

 

Ons bestuur bestaat uit:

 

De voorzitter:
FFM

 

De secretaris-penningmeester:
Dragonfly

 

 

 


Contactinformatie

 

D.A.R. - Bestuur: dar.bestuur@drone-airracing.com
Hiermee wordt je mail naar alle bestuursleden van D.A.R. gestuurd.

 

D.A.R. - Secretaris-penningmeester: dar.secretaris@drone-airracing.com

 

D.A.R. - Website: info@drone-airracing.com

Heb je een suggestie voor de site, heb je een foutje gevonden, of heb je aanvullende informatie, laat het ons weten!

 

 

 


Soort vereniging
Wij zijn een informele vereniging.
Een dergelijke vereniging hoeft niet worden opgericht door een notaris en

niet worden ingeschreven bij de KvK.

 

 

Goederen
De vereniging kan niets erven en geen registergoederen (zoals een pand) verkrijgen.

Organisatie van de vereniging in het kort
- De vereniging heeft minstens 2 leden.
- De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering.
- De leden hebben in principe allemaal 1 stem op de ledenvergadering.
- De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal uit leden bestaat.
- Een bestuur bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

 


Het Bestuur
Het bestuur wordt vaak uit de leden gekozen en deze besturen vertegenwoordigen de vereniging (in en buiten rechte). Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur heeft ten opzichte van de vergadering eigen rechten en plichten. Het bestuur is bij uitsluiting bevoegd om het dagelijkse beleid van de vereniging te bepalen. In beginsel zit het bestuur de vergadering voor en bepaalt het bestuur de agenda van de vergadering, hierover kan echter een afwijkende bepaling opgenomen worden in de statuten.

 


De voorzitter
Is de leider van een organisatie en leidt het dagelijks bestuur* van de organisatie, dat in het algemeen ten minste bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Hij leidt ook andere vergaderingen, zoals plenaire vergaderingen.

 

* Dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, soms aangevuld met een extra bestuurslid.

 


De secretaris
De secretaris doet de verslaglegging van de organisatie. Hij of zij bereidt ook de vergaderingen voor en houdt de opvolging van de acties in de gaten.

 

De secretaris zit tijdens (formele) vergaderingen rechts van de voorzitter. Hij of zij maakt de notulen tijdens een vergadering. Ook het schrijven van brieven en uitnodigingen is een van de taken. Tegenwoordig is de secretaris ook vaak contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten voor de vereniging en het bestuur en verzorgt hij of zij daarnaast de uitgaande e-mails. Verder doet de secretaris de administratie met betrekking tot de leden. Hij of zij zorgt ervoor dat de vereniging wettelijk in orde blijft door de wetgeving op te volgen.

 


De penningmeester
De penningmeester vormt tezamen met de voorzitter en de secretaris de vaste kern van het dagelijks bestuur van de organisatie. Soms wordt echter de functie van de secretaris en de penningmeester gecombineerd. Men spreekt dan van een secretaris-penningmeester.

De verantwoordelijkheden van een penningmeester omvatten doorgaans:
- Het beheren van de rekening en de kas van de organisatie.
- De begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken.
- Financiële verslagen aan het eind van een bepaalde periode (bv in de vorm van een jaarverslag of jaarrekening) presenteren.
- Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren.

 

Om onregelmatigheden te voorkomen, moeten besluiten en betalingen vaak door twee bestuursleden worden ondertekend. Dit kan zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 


De kascommissie
Deze speciale commissie controleert de boekhouding van de vereniging. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid. Ook kan de commissie vooraf aan een periode de begroting controleren.

 


De algemene (leden)vergadering (ALV)
Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene (leden)vergadering (ALV). Deze wordt doorgaans ten minste eenmaal per jaar gehouden; elk lid wordt daarvoor bij convocatie opgeroepen en is in de vergadering stemgerechtigd. Bij deze ALV presenteert het bestuur de resultaten van de vereniging en nieuwe plannen. Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer en wordt het bestuur ter zake gedechargeerd na controle (door een een kascommissie).

 

Ook wordt een ALV gehouden bij een bestuurswisseling. Het bestuur roept doorgaans de ledenvergadering bijeen, maar dat is ook mogelijk door een deel van de leden (tien procent). Bij (zeer) grote verenigingen is het houden van een ALV onhandig of soms zelfs onmogelijk, omdat het aantal leden op de vergadering te groot zou worden. In zo'n geval gaan we over naar een getrapte vertegenwoordiging: de leden kiezen uit hun midden vertegenwoordigers die tezamen het hoogste orgaan van de vereniging vormen. Zo'n vertegenwoordiging heet vaak de Ledenraad of de Bondsraad.

 

Het bestuur bepaalt in het algemeen de vergaderagenda en kan op deze wijzen de vergadering in grote mate sturen. Leden kunnen enkel onderwerpen naar voren brengen door een motie in te dienen of door het bestuur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk te verzoeken een onderwerp op de agenda te zetten. Het huishoudelijk reglement kunnen bepalen dat zo'n verzoek ingediend moet worden door een bepaald minimaal aantal leden en of een dergelijk agendapunt al of niet verplicht moet worden opgenomen.

 


Aansprakelijkheid
Een informele vereniging kan geen rechtshandelingen verrichten. De vereniging en het bestuur zijn beide aansprakelijk voor de financiële verplichtingen en kunnen voor vereinigingschulden en -kosten privé aansprakelijk gesteld worden.

 


Het doel
Wij zijn een geen winst organisatie.


Het doel is om, in vriendschappelijk verband, met multicopters te vliegen in een wedstrijdvorm waarin geen prijzen te behalen zijn. Gezamenlijk kunnen we van elkaar leren hoe men op een verantwoordelijke wijze, met de veiligheid voorop gesteld, met multicopters kunnen besturen.

 

Om dit op een verantwoorde wijze te doen hebben we een wens voor ogen.

 

De wens is, om een plaats (grasveld of een bestrate oppervlak) te mogen benutten of een gebouw waarin minstens 1 oppervlak aanwezig is van 10 meter breed en 12 meterdiep met een minimale plafonhoogte van 2,20 meter. Stromend water en of elektriciteitaansluiting evenals een gas aansluiting zijn geen pré.

 


Vereniging beëindigen
Ontbinding van de vereniging kan onder meer als de algemene vergadering de vereniging opheft, door het ontbreken van leden of bij faillissement.

 


Lidmaatschap Opzegging
Sinds december 2011 schrijft Boek 2 B.W. in artikel 35 voor dat de vereniging er zorg voor draagt dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie moet in ieder geval opvallend worden vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruikmaakt van deze communicatiemiddelen.

 

Opzegging dient schriftelijk aan de secretaris bekend te worden gemaakt. U bent pas uitgeschreven als u van het bestuur een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

 

Verenigingsdocumenten
Alle documenten worden na herziening openbaar gemaakt op de website.

Het betreft hier de volgende documenten:


 

Brevetten - Examinatoren
DAR - Bevoegdheid examinator en hoofdexaminator
DAR - Richtlijnen voor de examinator

 

Brevetten - Instructeurs
DAR - Brevet instructeur
DAR - Opleiding tot Solovliegen in Multicopters
DAR - Richtlijnen voor de instructeurs

 

Brevetten - Modelpiloten
DAR - Beoordelingsblad Veiligheidsbrevet-A Multicopter
DAR - Beoordelingsblad Veiligheidsbrevet-B Multicopter
DAR - Reglement voor het behalen van een brevet RC multicopters
DAR - Elementaire kennis aerodynamica

 

Organisatie
DAR - Organogram en stroomdiagram

DAR - Huishoudelijk reglement